Tập huân nâng cao nhận thức cộng đồng về công viên địa chất Đắk Nông

Nâng cao nhận thức của người dân địa phương trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, địa chất trong khu vực Công viên địa chất Đắk Nông

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cộng đồng trong việc khai thác hợp lý và bảo tồn các giá trị tài nguyên, bảo vệ môi trường, đặc biệt là phát triển du lịch bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa Đọc tiếp…