Ban Chỉ Đạo

Thông tin Ban Chỉ đạo Công viên địa chất Đắk Nông

Ban Chỉ đạo Công viên địa chất Đắk Nông được thành lập theo Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất khu vực Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Được kiện toàn theo Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất khu vực Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Cụ thể như sau:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

2. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo:

– Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực văn hóa xã hội (Phó Trưởng Ban Thường trực).

– Các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

3. Các Ủy viên:

– Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

– Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh;

– Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

– Giám đốc Sở Tài chính;

– Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường;

– Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

– Giám đốc Sở Xây dựng;

– Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

– Giám đốc Sở Giao thông vận tải;

– Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

– Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

– Giám đốc Công an tỉnh;

– Giám đốc Sở Ngoại vụ;

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Krông Nô, Cư Jút, Đắk Song, Đắk Mil, Đắk Glong và thị xã Gia Nghĩa.

Admin

Admin

Ban quản lý CVĐC Đăk Nông

Địa chỉ

Đường 23/3, p. Nghĩa Trung, TP.Gia Nghĩa,

Tỉnh Đăk Nông.

Liên hệ

Phone: (+84) 2613 93 93 93

Share on facebook

2199/QÐ-UBND